اطلاعیه - آرشیو

فراخوان دانشجویان استعداد برتر کشور

با عنایت به آیین نامه حمایتی بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه ها میتوانند از فعالیت های پژوهشی، آموزش و فن یاری دانشجویان صاحب استعداد برتر استفاده نماید.در همین راستا به منظور شناسایی مشمولین و بهره مندی آن دانشگاه ازاین تسهیلات، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی جدید این بنیاد (sina.bmn.ir) بارگزاری و درخواست خود را ثبت نمایند.

ادامه مطلب