يكشنبه 30 ارديبهشت 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرایط مورد نیاز برای متقاضیان مشاغل سخت وزیان آور وجانبازان به شرح ذیل می باشد:
1- حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت باشند.

2- تقاضای کتبی مستخدم براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و...... باشد.
3- مستخدم به هنگام درخواست بازنشستگی شاغل دریکی از رشته های شغلی  پرستار، بهیار ،کمک بهیار،تکنسین اتاق عمل ،تکنسین آزمایشگاه ومسئول فوریتهای پزشکی باشد.

4- کلیه پستهای قابل محاسبه درطول دوران خدمت در رشته های شغلی پرستار، بهیار ،کمک بهیار،تکنسین اتاق عمل ،تکنسین آزمایشگاه ومسئول فوریتهای پزشکی باشد.
5-حداقل سن بازنشستگی برای مردان که بخواهند از قانون فوق الذکر جهت بازنشستگی استفاده نمایند55 سال می باشد.
چگونگی احتساب سنوات ارفاقی متصدیان مشاغل سخت وزیان آور
1-درجه سه: برای شاغلین رشته های شغلی کمک بهیار ،بهیار وپرستار که در بیمارستان ،مراکز نگهداری توانبخشی بهزیستی ومراکز بهداشتی ،درمانی (ریوی ،سوختگی وپوستی )وهمچنین برای رشته های شغلی بهیار وکمک بهیار که درمراکز پزشکی قانونی خدمت می کنند،به ازاءهر سال خدمت 3ماه ارفاق می گردد. 

2-درجه دو:شاغلین رشته شغلی پرستار که در آموزشگاه،دانشکده ،درمانگاه یا مراکز بهداشتی درمانی  همچنین شاغلین در رشته شغلی بهیار وکمک بهیار (به جز شاغلین این رشته ها که در بند 1مطرح شد)   انجام وظیفه نمایند به ازاءهر سال خدمت دو ماه ارفاق می گردد.
3 - درجه یک :برای  مشاغل مسئول فوریتهای پزشکی ،تکنسین      اتاق عمل وتکنسین آزمایشگاه  به ازاء هرسال خدمت وبرای شاغلین در رشته شغلی پرستار به ازاءهر سال خدمت درحوزه ستادی دانشگاه یا وزارت خانه که به عنوان کارشناس پرستاری انجام وظیفه نمایند، یک ماه ارفاق می گردد.

فرم مربوط به اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت وزیان آور

          مدارک مورد نیاز ، فرم مشخصات جانبازان ومعلولین  و درخواست بازنشستگی جانبازان ومعلولین

      جدول سنوات ارفاقی جانبازان

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved